Politika privatnosti

Sakupljanje, obrada i upotreba podataka o ličnosti

Smile školica programiranja tokom obavljanja svoje redovne delatnosti, sakuplja i obrađuje podatke o ličnosti, uvažavajući pritom odgovarajuće zakonske propise.

Smile školica programiranja, tokom prikupljanja, obrade, i korišćenja podataka o ličnosti, određuje krajnju namenu i načine obrade podataka o ličnosti, i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u elektronskoj formi.

Koje podatke o ličnosti sakuplja Smile školica programiranja?

Smile školica programiranja prikuplja podatke korisnika usluga koje Smile školica programiranja nudi. Ovi podaci se sakupljaju na dobrovoljnoj osnovi, i predstavljaju nužni preduslov za pružanje usluga korisnicima. Podaci koje Smile školica programiranja prikuplja mogu uključivati:

 • ime i prezime korisnika usluga
 • ime i prezime roditelja / staratelja korisnika usluga, u slučaju da je korisnik usluga maloletno lice
 • broj telefona korisnika usluga ili njihovih roditelja / staratelja, u slučaju da su korisnici usluga maloletna lica
 • email adresu / adresu e-pošte korisnika usluga ili njihovih roditelja / staratelja, u slučaju da su korisnici usluga maloletna lica
 • adresu prebivališta korisnika usluga ili njihovih roditelja / staratelja, u slučaju da su korisnici usluga maloletna lica
 • IP adresu i oznaku uređaja i softvera kojim korisnici usluga daju saglasnost za saradnju sa Smile školicom programiranja, ili pristupaju sajtovima koji su vlasništvo školice, a namenjeni su promotivnim aktivnostima ili evidenciji dinamike pružanja usluga korisnicima
 • fotografiju korisnika usluga

Podaci o ličnosti se sakupljaju isključivo na dobrovoljnoj osnovi korisnika usluga i posetilaca sajtova. Tokom trajanja pružanja usluga, Smile školica programiranja može kontaktirati korisnika usluga ili roditelja / staratelja, u slučaju da se radi o maloletnom licu, ukoliko je neophodna bilo kakva dopuna ili izmena ranije prikupljenih podataka.

Kako Smile školica programiranja obrađuje sakupljene podatke o ličnosti?

Obrada sakupljenih podataka o ličnosti je poluautomatska, i svodi se na sistematizaciju, organizovanje, i pohranjivanje podataka u odgovarajuće elektronske sisteme čuvanja podataka, radi jednostavnijeg pronalaženja i kasnijeg korišćenja ili analziranja.

Kako Smile školica programiranja koristi podatke o ličnosti koje sakupi i obradi?

Smile školica programiranja prikupljene podatke koristi u svrhe koje mogu podrazumevati:

 • pružanje redovnih usluga edukacije korisnika
 • pružanje tehničke podrške
 • pružanje korisničke podrške
 • informisanje o novostima i promotivnim aktivnostima Smile školice programiranja
 • odgovaranje na postavljena pitanja korisnika
 • poboljšanje sadržaja koje Smile školica programiranja nudi svojim postojećim i potencijalnim korisnicima
 • slanje Newslettera i informacija o radu korisnika usluga, u elektronskom formatu
 • slanje edukativnih materijala u elektronskom formatu
 • slanje elektronskih ili papirnih potvrda o uspešno završenom programu edukacije korisnika
 • promovisanje Smile školice na društvenim mrežama i sredstvima javnog informisanja

Pristup podacima o ličnosti

Smile školica programiranja ograničava pristup podacima o ličnosti. Tokom redovnog pružanja usluga korisnicima, može se javiti potreba za ustupanje podataka trećim licima, ukoliko bez toga korisnicima ne može biti pružena adekvatna usluga, ili to zahtevaju odgovarajući državni organi i institucije. U tom smislu, trećim licima se smatraju:

 • državni organi i organi javne vlasti, koji po važećim zakonima imaju obavezu i pravo pristupa podacima o ličnosti
 • advokatima, koji po službenoj dužnosti pristupaju podacima o ličnosti, u slučaju spora između Smile školice programiranja i korisnika usluga ili njihovih roditelja / staratelja, ako je korisnik usluga maloletno lice
 • štamparijama, reklamnim agencijama i ostalim trećim licima, u slučaju da bez takvog pristupa nije moguće pružiti adekvatnu uslugu korisniku usluga

Navedena treća lica mogu pristupati podacima o ličnosti:

 • uz prethodno podnet zahtev Smile školici programiranja, koji može biti u elektronskom ili pisanom formatu (državni organi i organi javne vlasti)
 • uz prethodno odobrenje i po instrukcijama Smile školice programiranja (advokati, štamparije, reklamne agencije, i ostala treća lica)

Uvid u podatke o ličnosti, izmena ili povlačenje ranijeg pristanka o čuvanju podataka o ličnosti, brisanje podataka o ličnosti

U bilo kom trenutku možete podneti zahtev za uvid u prikupljene podatke o ličnosti. Takođe, u bilo kom trenutku možete podneti zahtev za izmenu ili dopunu ranije prikupljenih podataka o ličnosti.

U bilo kom trenutku možete povući ranije dat pristanak za prikupljanje i čuvanje podataka o ličnosti. Po dobijanju takvog zahteva, koji mora biti u elektronskom formatu, a nakon utvrđivanja njegove verodostojnosti, Vaši lični podaci se uklanjaju iz elektronskog sistema u kojem se čuvaju. Uklanjanje ličnih podataka iz elektronskog sistema podrazumeva da naknadno neće biti moguće njihovo vraćanje i ponovno uključivanje u elektronski sistem u kojem se čuvaju, osim ukoliko ih korisnik usluga ili njegov roditelj / staratelj ne podnese ponovo Smile školici programiranja.

Podaci o ličnosti takođe mogu biti uklonjeni iz sistema u kojem se čuvaju, u slučaju da:

 • Smile školica programiranja u skladu sa svojim poslovanjem proceni da više nisu potrebni za svrhe u koje su ranije prikupljeni
 • dobije pisani nalog nadležnih državnih organa ili institucija javne vlasti, kojim se zahteva uklanjanje podataka o ličnosti iz sistema Smile školice programiranja u kojem se ti podaci čuvaju

Promena u politici privatnosti

Smile školica programiranja može promeniti politiku privatnosti, u skladu sa::

 • promenama u politici svog poslovanja
 • promenama važećih zakonskih propisa koji regulišu prikupljanje, obradu i čuvanje podataka o ličnosti
 • nalogom relevantnih državnih organa ili institucija javne vlasti

Promena u poltici privatnosti je aktivna od trenutka objavljivanja na sajtu Smile školice programiranja

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od svrhe prikupljanja i svrhe krajnje upotrebe podataka.

Kolačići (engl. Cookies)

Smile školica na svojim sajtovima koristi kolačiće (eng. Cookies). Kolačić predstavlja tekstualni fajl (datoteku), koji sajtovi školice skladište na uređaje kojima posećujete sajtove školice. Uređajima se smatraju računari, tableti, mobilni telefoni, pametni televizori, i svi ostali uređaji koji imaju mogućnost pristupa internetu, i pristupanja sajtovima. Svrha kolačića koje koristi Smile školica programiranja je:

 • poboljšanje funkcionalnosti sajta
 • pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti tokom korišćenja sajtova školice
 • praćenje načina korišćenja sajtova školice

Prihvatanje uslova korišćenja

Ukoliko se ne slažete sa navedenom politikom privatnosti, molimo Vas da ne koristite usluge Smile školice programiranja, kao i sajtove školice na kojima je ova politika privatnosti objavljena.

U slučaju da nastavite da koristite usluge Smile školice programiranja, ili da posećujete i koristite sajtove Smile školice programiranja, smatraće se da prihvatate navedenu politiku privatnosti.

Ova politika privatnosti stupa na snagu po objavljivanju na sajtovima Smile školice programiranja.